De tiid Hâldt Gjin Skoft

by Kjeld

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €3 EUR  or more

     

1.
2.
06:19

about

2010 Debut EP

credits

released February 14, 2010

Line-up:
Kâld - Guitars
Tsjuster - Guitars
Swerc - Bass
Fjildslach - Drums
Asega - Vocals

tags

license

all rights reserved

about

Kjeld Friesland, Netherlands

Hammerheart Records

www.Hammerheart.com

Merchandise and audiological propaganda can be obtained through:
www.aratron-productions.com

contact / help

Contact Kjeld

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: De Tiid Hâldt Gjin Skoft
Yn it oanbigjin skoep ik de himel en ierde
De ierde lykwols wier wyldens
En tsjusternis laei oer 'e djipte
Myn geast wier sweevjende oer de wetters
Der sij ljocht! En der waerd ljocht
Ik seach dat it ljocht hjir in frjemde wier

Nou't jim rjuchtfeardige binne troch myn bloed
Troch my bihâlden wirde fen 'e grime
Der wierne gjin genôch for hjar allegearre
Dêrom, lyk as troch ien minsk de sûnde yn 'e wrâld kommen is
Wêr't it ljocht it paad net fine kin
En troch de sûnde de dea sa is ek de dea

Trochgien ta alle minsken mei't allegearre sûndige
Hwent oan de wet ta wier der sûnde yn 'e wrâld
Mar de sûnde wirdt net oanrekkene, as der gjin wet is yn de kosmos
Wêr't it ljocht it paad net fine kin
Makke ik skieding twisken it ljocht en de tsjusternis

Krêftlik stjit de tiid yn in skoft
Lyts as it ljocht harkjend oer de nacht
Sa 't de sûnde wet is yn kosmos - allyksa de stjerren yn 'e loft
Tiid - in yllúzje
Ta minsken dy't sûndigje allegearre.
Track Name: Ivich Libben
Lyk as Kaïn dy't út 'e kweade wier;
syn broer deasloech
Om't syn wirken rjuchtfeardich wierne
en syn broer sines forkeard
Forwûnderje jimme net, o broerren, as de kosmos hatet
Wy witte dat wy oergien binne út 'e dea yn it libben,
om't wy de broerren deaslaen
Dy't 'e broer net deaslacht bliuwt yn 'e dea

In elts dy't syn broer hatet is in moardner
en jimme witte dat yn in moardner it ivige libben wennet

Lyk as Kaïn dy't út 'e kweade wier;
syn broer deasloech
Om't syn wirken rjuchtfeardich wierne
en syn broer sines forkeard
Forwûnderje jimme net, o broerren, as de kosmos hatet
Wy witte dat wy oergien binne út 'e dea yn it libben
om't wy de broerren deaslaen
Dy't 'e broer net deaslacht bliuwt yn 'e dea
Wy witte dat wy oergien binne út 'e dea yn it libben

Lit ús haet hawwe!
Net mei it wird of mei de tonge
mar mei de died en yn wiisheid.