De Tiid Hâldt Gjin Skoft

from by Kjeld

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €1.50 EUR  or more

     

lyrics

Yn it oanbigjin skoep ik de himel en ierde
De ierde lykwols wier wyldens
En tsjusternis laei oer 'e djipte
Myn geast wier sweevjende oer de wetters
Der sij ljocht! En der waerd ljocht
Ik seach dat it ljocht hjir in frjemde wier

Nou't jim rjuchtfeardige binne troch myn bloed
Troch my bihâlden wirde fen 'e grime
Der wierne gjin genôch for hjar allegearre
Dêrom, lyk as troch ien minsk de sûnde yn 'e wrâld kommen is
Wêr't it ljocht it paad net fine kin
En troch de sûnde de dea sa is ek de dea

Trochgien ta alle minsken mei't allegearre sûndige
Hwent oan de wet ta wier der sûnde yn 'e wrâld
Mar de sûnde wirdt net oanrekkene, as der gjin wet is yn de kosmos
Wêr't it ljocht it paad net fine kin
Makke ik skieding twisken it ljocht en de tsjusternis

Krêftlik stjit de tiid yn in skoft
Lyts as it ljocht harkjend oer de nacht
Sa 't de sûnde wet is yn kosmos - allyksa de stjerren yn 'e loft
Tiid - in yllúzje
Ta minsken dy't sûndigje allegearre.

credits

from De tiid Hâldt Gjin Skoft, released February 14, 2010

tags

license

all rights reserved

about

Kjeld Friesland, Netherlands

Hammerheart Records

www.Hammerheart.com

Merchandise and audiological propaganda can be obtained through:
www.aratron-productions.com

contact / help

Contact Kjeld

Streaming and
Download help

Redeem code